Vyberte stránku

24. 2. 2024

kon­cert ve spo­lu­prá­ci s KC Čes­ká Třebová

20:00 / jízd­né 250/300 Kč

5

VLTAVA

Vlta­va na tur­né s albem Spass muss immer sein, za kte­ré byla
nomi­no­vá­na v Cenách Anděl 2022 na Sku­pi­nu roku! Před­sta­ve­ny budou
nej­no­věj­ší pís­ně z aktu­ál­ní­ho alba, ale nebu­dou chy­bět ani sklad­by
kape­lo­vé his­to­rie. Vlta­va je jed­nou z nej­o­so­bi­těj­ších čes­kých
hudeb­ních sku­pin a sou­čas­ně oblí­be­nou stá­li­cí klu­bo­vých i
fes­ti­va­lo­vých pódií. Pes­t­ré sklad­by plné obra­zů a nakaž­li­vé hudeb­ní
ener­gie spo­leh­li­vě zasa­hu­jí poslu­cha­če všech gene­ra­cí. Také album
Marx, Engels, Beat­les zís­ka­lo nomi­na­ci na teh­dej­ší hudeb­ní cenu
Čes­ká Gra­mmy či se umís­ti­lo na dru­hém mís­tě v anke­tě časo­pi­su Rock &
Pop kate­go­rie Nej­lep­ší deska dese­ti­le­tí. Tvor­ba Vlta­vy je také
spja­tá s fil­my reži­sé­ra Jana Hře­bej­ka „Pupen­do“ a „Nesty­da“.

1. 3. 2024

kon­cert

20:00 / jízd­né 250 Kč

5

ESTER KOČIČKOVÁ & MOODY CAT BAND

Neko­rekt­ní pís­ňo­vá show o Bohu, lás­ce a smr­ti…
Své­ráz­ný „poly­es­ter“ tuzem­ské kul­tur­ní scé­ny se ten­to­krát pub­li­ku před­sta­ví jako nekom­pro­mis­ní textař­ka, i jako pohří­chu kom­pro­mis­ní, ale nako­nec ješ­tě bio­lo­gic­ky udr­ži­tel­ná zpě­vač­ka. Ve zhru­ba dvou­ho­di­no­vé, v mno­ha smě­rech vskut­ku neko­rekt­ní pís­ňo­vé férii zazní ty nej­zná­měj­ší i nej­zá­sad­něj­ší svě­to­vé hity: od výbě­ru z jaz­zo­vých stan­dar­dů, přes díl­čí exkur­ze do reper­toá­ru Amy Wine­hou­se, Lou Ree­da, Davi­da Bowie­ho, sku­pin Ramm­stein, Boney M. a dal­ších super­hvězd, až po něž­né a rež­né bala­dy ze zpěv­ní­ku mexic­ké super­di­vy Cha­ve­ly Var­gas. Ten­to žán­ro­vý cha­os však Ester v rám­ci před­sta­ve­ní spo­jí do napros­to logic­ké­ho cel­ku, ať už humor­ně odleh­če­ný­mi komen­tá­ři a vysvět­liv­ka­mi, nebo samot­ný­mi pís­ňo­vý­mi tex­ty ve zvu­ko­ma­leb­né češ­ti­ně, kte­ré svým oblí­be­ným skladbám uši­la na míru, pro­to­že, jak říká, si o to samy říka­ly! Moo­dy Cat Band ve slo­že­ní: Petr Zatlou­kal (akus­tic­ká kyta­ra, zpěv), Lucie Fle­mro­vá (baso­vá kyta­ra) a Petr Kamiš (bicí a perkuse).

8. 3. 2024

kon­cert a ver­ni­sáž výstavy

20:00 / jízd­né 200 Kč

5

BERLIN MANSON (SK)

V době covi­do­vé pan­de­mie vzni­kl jeden z nej­vý­raz­něj­ších pro­jek­tů CZ/SK scé­ny. Pro Ber­lin Man­son jsou typic­ké sati­ric­ké tex­ty a syn­th­punk, kte­rý spo­ju­je hut­nou elek­tro­ni­ku a tem­ný under­groun­do­vý zvuk růz­ných instru­men­tů do ori­gi­nál­ní směs­ky taneč­ně-industri­ál­ní muzi­ky. Kon­cer­ty Ber­lin Man­son pak defi­nu­je vta­hu­jí­cí živel­nost a nehy­nou­cí zápal. V roce 2022 sku­pi­na vypus­ti­la EP Život kon­čí keď máš tri­ná­sť. Mimo to je ven­ku nový sin­gl Poor But Sexy (2023) a na kon­ci břez­na 2024 se chys­tá nová deska.

5

Jakub Bachorík — vernisáž výstavy

Jakub Bachorík je ilu­strá­tor, tvůr­ce komik­sů a autor­ských knih. Zabý­vá se i stree­tar­tem, vol­nou gra­fi­kou a umě­ním. V roce 2021 absol­vo­val stu­di­um praž­ské UMPRUM v Ate­li­é­ru ilu­stra­ce a gra­fi­ky pod vede­ním Jura­je Horvátha. V roce 2016 zís­kal hlav­ní cenu na Gra­fi­ce roku za gra­fic­ký list Haf & Hail, kte­rý řezal moto­ro­vou pilou. Z Mod­ré­ho trpas­lí­ka může­te znát jeho mal­by na dve­řích zácho­dů, kte­ré rea­li­zo­val v rám­ci jeho výsta­vy a to ješ­tě v době, kdy stu­do­val Střed­ní umě­lec­ko­prů­mys­lo­vou ško­lu v Ústí nad Orlicí.

15. 3. 2024

kon­cert

20:00 / jízd­né 250 Kč

5

KRAJINA RÓ

Michal Němec z Jabl­ko­ně se roz­ho­dl, že bude vysá­vat ener­gii z mlad­ších muzi­kan­tů a tak zalo­žil kape­lu KRAJINA RÓ (iREPORT.cz). Z kapel v kte­rých jsem kdy hrál, je KRAJINA RÓ nej­tvrd­ší a nej­sou­čas­něj­ší. Chtě­lo by se mi říct, že i nej­lep­ší, ale to by se nesmě­li dozvě­dět v Jablkoni!

22. 3. 2024

kon­cert

20:00 / jízd­né 200 Kč

BB-DAY PARTY VOL.12

5

NO GOD RHETORIC

grind­co­re power­vi­o­len­ce z Brna

5

RABIES

jiho­čes­ké fast­co­re tor­ná­do se son­gy, kte­ré nepře­sa­hu­jí
minu­to­vou stopáž…

5

HWCO

no a jeli­kož vlo­ni to nevy­šlo, tak letos to snad vyjde. Hard­co­re punk maši­na z ost­rav­ska, s basá­kem z NB.

5

LOCURA

domá­cí grind/violence smršť, kte­rá to má taky dost našláplý. Co víc dodat?

5

NĚMÁ BARIKÁDA

a posled­ní do par­ty — opět proflá­klí baro­ví pova­le­či z východ­ních Čech.. mix pun­ku, crus­tu a špet­ka metalu

22. 3. 2024

kon­cert

20:00 / jízd­né 250 Kč

5

MONIKA NAČEVA & TOMÁŠ VTÍPIL

Nače­va při­je­de před­sta­vit svůj nový pro­jekt! Moni­ka Nače­va je výraz­nou hudeb­ní osob­nos­tí, kte­rá se obje­vi­la začát­kem 90.let jako zpě­vač­ka tem­ných bás­ní Jáchy­ma Topo­la. Její drá­ha je spja­tá s kyta­ris­tou Micha­lem Pavlíč­kem, se kte­rým do dneš­ní doby vystu­pu­je a spo­lu­pra­cu­je. K tomu expe­ri­men­tu­je v elek­tro­nic­ké hud­bě, kde spo­lu­pra­cu­je se sil­ný­mi osob­nost­mi z Čech, Slo­ven­ska, ale hlav­ně z Ang­lie. Jejím hlav­ním rysem je prá­ce s bás­ně­mi, ori­gi­nál­ní pří­stup a mimo-žánro­vá ces­ta. V Čes­kém roz­hla­se Vlta­va je autor­ka pra­vi­del­né­ho pořa­du „Sed­mé nebe s Nače­vou“. V sou­čas­né době se svo­ji novou kape­lou Zdi­vo­če­lí koně kon­cer­tu­je a pra­cu­je na nové des­ce s pra­cov­ním názvem „Jdem tem­ným dnem“, kte­rá vyjde na pod­zim roku 2024.